Sprzedaż lokalu z księgą wieczystą

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania,
 • jeżeli podstawą nabycia jest spadek albo umowa darowizny, nieodpłatnego zniesienie współwłasności zawarta po 2007 roku, to wymagane będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub się nie należy,
 • zaświadczenie o tym, że nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (nie dotyczy m.st. Warszawy, gdzie urząd udostępnia taką informację na stronie internetowej urzędu),
 • dane kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dodatkowo w przypadku spółek – numer KRS, tekst jednolity umowy spółki, uchwała Zgromadzenia Wspólników wyrażająca zgodę na nabycie/zbycie nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie wyłączyła konieczności podejmowania takiej uchwały,
 • zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie od zarządcy nieruchomości o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,
 • jeżeli w księdze wieczystej wpisana jest hipoteka – zaświadczenie z banku stwierdzające wysokość zadłużenia z tytułu umowy kredytu, wskazujące numer rachunku bankowego oraz zawierające zobowiązanie banku do wydania dokumentu wyrażającego zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po całkowitej spłacie kredytu albo zaświadczenie stwierdzające, że kredyt został spłacony i wyrażające zgodę banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej,
 • umowa przedwstępna, jeżeli została zawarta,
 • cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 • umowa kredytowa, jeżeli nabycie lokalu jest finansowane z kredytu,
 • data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego należącego do sprzedającego na które ma być dokonana płatność ceny,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.