Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

  • dane mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
  • dane pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
  • wskazanie co najmniej rodzaju nabywanej lub nabywanych nieruchomości.