Darowizna lokalu z księgą wieczystą

  • numer księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania,
  • jeżeli podstawą nabycia jest spadek albo umowa darowizny, nieodpłatnego zniesienie współwłasności zawarta po 2007 roku, to wymagane będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub się nie należy,
  • odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa obdarowanego,
  • dane darczyńcy i obdarowanego, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania),
  • wartość rynkowa przedmiotu darowizny.