Darowizna działki

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania,
 • jeżeli podstawą nabycia jest spadek albo umowa darowizny, nieodpłatnego zniesienie współwłasności zawarta po 2007 roku, to wymagane będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub się nie należy,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu zaświadczenie o braku planu oraz o tym, iż nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla danej nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli nieruchomość jest zabudowana,
 • wypis z kartoteki budynków, jeżeli nieruchomość jest zabudowana,
 • zaświadczenie o braku uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty dotyczącej zadań z zakresu gospodarki leśnej w rozumieniu art. 19 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku,
 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania),
 • odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa obdarowanego,
 • wartość rynkowa przedmiotu darowizny.