Akt poświadczenia dziedziczenia

  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
  • odpis aktu małżeństwa w przypadku żyjącego małżonka spadkodawcy,
  • odpisy skrócone aktów urodzenia i małżeństwa (dotyczy mężatek) wszystkich spadkobierców,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL spadkodawcy lub dowód osobisty z obciętym rogiem,
  • wypisy wszystkich testamentów.