Wymagane dokumenty

1. Sprzedaż lokalu z księgą wieczystą

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania,
 • jeżeli podstawą nabycia jest spadek albo umowa darowizny, nieodpłatnego zniesienie współwłasności zawarta po 2007 roku, to wymagane będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub się nie należy,
 • zaświadczenie o tym, że nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (nie dotyczy m.st. Warszawy, gdzie urząd udostępnia taką informację na stronie internetowej urzędu),
 • dane kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dodatkowo w przypadku spółek – numer KRS, tekst jednolity umowy spółki, uchwała Zgromadzenia Wspólników wyrażająca zgodę na nabycie/zbycie nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie wyłączyła konieczności podejmowania takiej uchwały,
 • zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie od zarządcy nieruchomości o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych,
 • jeżeli w księdze wieczystej wpisana jest hipoteka – zaświadczenie z banku stwierdzające wysokość zadłużenia z tytułu umowy kredytu, wskazujące numer rachunku bankowego oraz zawierające zobowiązanie banku do wydania dokumentu wyrażającego zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po całkowitej spłacie kredytu albo zaświadczenie stwierdzające, że kredyt został spłacony i wyrażające zgodę banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej,
 • umowa przedwstępna, jeżeli została zawarta,
 • cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 • umowa kredytowa, jeżeli nabycie lokalu jest finansowane z kredytu,
 • data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego należącego do sprzedającego na które ma być dokonana płatność ceny,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

2. Darowizna lokalu z księgą wieczystą

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania,
 • jeżeli podstawą nabycia jest spadek albo umowa darowizny, nieodpłatnego zniesienie współwłasności zawarta po 2007 roku, to wymagane będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub się nie należy,
 • odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa obdarowanego,
 • dane darczyńcy i obdarowanego, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania),
 • wartość rynkowa przedmiotu darowizny.

3. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

 • zaświadczenie ze spółdzielni o tym komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wydawane dla kancelarii notarialnej, wskazujące czy dla przedmiotowego spółdzielczego prawa jest założona księga wieczysta z podaniem jej numeru oraz wskazaniem czy spółdzielni przysługuje tytuł do gruntu pod budynkiem,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • w przypadku, gdy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu było przedmiotem spadku wymagane jest prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia,
 • jeżeli podstawą nabycia jest spadek albo umowa darowizny, nieodpłatnego zniesienie współwłasności zawarta po 2007 roku, to wymagane będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub się nie należy,
 • dane kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania),
 • dodatkowo w przypadku spółek – numer KRS, tekst jednolity umowy spółki, uchwała Zgromadzenia Wspólników wyrażająca zgodę na nabycie/zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli umowa spółki nie wyłączyła konieczności podejmowania takiej uchwały,
 • jeżeli w księdze wieczystej wpisana jest hipoteka – zaświadczenie z banku stwierdzające wysokość zadłużenia z tytułu umowy kredytu, wskazujące numer rachunku bankowego oraz zawierające zobowiązanie banku do wydania dokumentu wyrażającego zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po całkowitej spłacie kredytu albo zaświadczenie stwierdzające, że kredyt został spłacony i wyrażające zgodę banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej,
 • zaświadczenie stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 • umowa kredytowa, jeżeli nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest finansowane z kredytu,
 • data wydania lokalu,
 • nr konta bankowego należącego do sprzedającego, na które ma być dokonana płatność ceny.

4. Sprzedaż działki

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania,
 • jeżeli podstawą nabycia jest spadek albo umowa darowizny, nieodpłatnego zniesienie współwłasności zawarta po 2007 roku, to wymagane będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub się nie należy,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu zaświadczenie o braku planu oraz o tym, iż nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla danej nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli nieruchomość jest zabudowana oraz gdy następuje nabycie jednej z kilku działek ujawnionych w tej samej księdze wieczystej,
  wypis z kartoteki budynków, jeżeli nieruchomość jest zabudowana,
 • zaświadczenie o tym, że nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (nie dotyczy m.st. Warszawy, gdzie urząd udostępnia taką informację na stronie internetowej urzędu),
 • zaświadczenie o braku uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty dotyczącej zadań z zakresu gospodarki leśnej w rozumieniu art. 19 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku,
 • dane kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania),
 • dodatkowo w przypadku spółek – numer KRS, tekst jednolity umowy spółki, uchwała Zgromadzenia Wspólników wyrażająca zgodę na nabycie/zbycie nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie wyłączyła konieczności podejmowania takiej uchwały,
 • jeżeli w księdze wieczystej wpisana jest hipoteka – zaświadczenie z banku stwierdzające wysokość zadłużenia z tytułu umowy kredytu, wskazujące numer rachunku bankowego oraz zawierające zobowiązanie banku do wydania dokumentu wyrażającego zgodę na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej po całkowitej spłacie kredytu albo zaświadczenie stwierdzające, że kredyt został spłacony i wyrażające zgodę banku na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej,
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
 • umowa przedwstępna, jeżeli została zawarta,
 • umowa kredytowa, jeżeli nabycie lokalu jest finansowane z kredytu,
 • cena sprzedaży i warunki jej płatności,
 • data wydania działki,
 • nr konta bankowego należącego do sprzedającego, na które ma być dokonana płatność ceny,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy nastąpił podział gruntu na nowe mniejsze działki,
 • gdy następuje podział nieruchomości wymagana jest dodatkowo mapa nieruchomości uwzględniająca podział z adnotacją o przyjęciu jej do zasobu geodezyjnego.

5. Darowizna działki

 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania,
 • jeżeli podstawą nabycia jest spadek albo umowa darowizny, nieodpłatnego zniesienie współwłasności zawarta po 2007 roku, to wymagane będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub się nie należy,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku braku planu zaświadczenie o braku planu oraz o tym, iż nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla danej nieruchomości,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli nieruchomość jest zabudowana,
 • wypis z kartoteki budynków, jeżeli nieruchomość jest zabudowana,
 • zaświadczenie o braku uproszczonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty dotyczącej zadań z zakresu gospodarki leśnej w rozumieniu art. 19 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku,
 • dane osobowe darczyńcy i obdarowanego (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zamieszkania),
 • odpis skrócony aktu urodzenia lub małżeństwa obdarowanego,
 • wartość rynkowa przedmiotu darowizny.

6. Testament

 • dane sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, numer PESEL, adres zamieszkania),
 • dane osób powoływanych do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania).

7. Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

 • dane mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dane pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
 • wskazanie co najmniej rodzaju nabywanej lub nabywanych nieruchomości.

8. Umowa majątkowa małżeńska

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania).

9. Akt poświadczenia dziedziczenia

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • odpis aktu małżeństwa w przypadku żyjącego małżonka spadkodawcy,
 • odpisy skrócone aktów urodzenia i małżeństwa (dotyczy mężatek) wszystkich spadkobierców,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL spadkodawcy lub dowód osobisty z obciętym rogiem,
 • wypisy wszystkich testamentów.