1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

a) odpis zwykły z księgi wieczystej,
b) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania,
c) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
d) dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
e) cena sprzedaży i warunki jej płatności,
f) data wydania lokalu,
g) nr konta bankowego należącego do sprzedającego na które ma być dokonana płatność ceny,
h) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
i) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
j) dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

 

2. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:


a) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
b) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania,
c) odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,
d) dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
e) dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
f) cena sprzedaży i warunki jej płatności,
g) data wydania lokalu,
h) nr konta bankowego należącego do sprzedającego na które ma być dokonana płatność ceny,
i) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

3. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:
a) odpis zwykły z księgi wieczystej,
b) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania,
c) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania),
d) dodatkowo w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
e) cena sprzedaży i warunki jej płatności,
f) data wydania działki,
g) nr konta bankowego należącego do sprzedającego na które ma być dokonana płatność ceny,
h) dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
i) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku,
j) wypis z rejestru gruntów,
k) gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
l) ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje jej podział,
ł) gdy następuje podział nieruchomości wymagana jest dodatkowo mapa nieruchomości uwzględniająca podział z adnotacją o przyjęciu jej do zasobu geodezyjnego,

4. TESTAMENT:
a) dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
b) dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:
a) dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP adres zameldowania),
b) dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
c) opis nieruchomości najlepiej - zwykły odpis z księgi wieczystej.

6. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza)
a) odpis skrócony aktu małżeństwa,
b) dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania).

7. DODATKOWE INFORMACJE:
Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego lub o braku takiego obowiązku jest wymagane, jeżeli zbywca nabył przedmiot umowy
po 1 stycznia 2007 roku w drodze zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności; przy czym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie zapłaty podatku z tytułu nabycia w drodze dziedziczenia (spadku) lub o braku obowiązku zapłaty podatku zawsze jest wymagane bez względu na datę nabycia.
Jeżeli zbywca zgubi odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku to przed udaniem się do Urzędu Skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

Pożądane dla kupującego jest wymeldowanie się przez sprzedającego z lokalu przed zawarciem aktu - umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal a się nie wymeldowały, a procedura ta jest dość długotrwała.

Dokumenty do przygotowania projektu aktu notarialnego należy dostarczyć kilka dni wcześniej do kancelarii w oryginałach lub w kopiach osobiście, kurierem, pocztą lub e-mail (skan). W dniu zawarcia aktu notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

kupno mieszkania

sprzedaż mieszkania

sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą

sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

testament

pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

umowa majątkowa małżeńska

intercyza

Informujemy, iż serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.