Opłaty

Podstawą określenia taksy notarialnej jest:

  • przy umowie zamiany – najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;
  • przy działach – ogólna wartość majątku podlegającego działowi;
  • przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste – wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku – skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;
  • przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu – wartość tych rzeczy lub praw;
  • przy licytacjach i przetargach – cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;
  • przy losowaniach nagród – wartość wylosowanych nagród;
  • przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) – wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony – wartość świadczeń za okres 10 lat;
  • przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego – wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa – według tej niższej sumy,
  • przy sprzedaży nieruchomości – wysokość ceny, za którą nabywana jest nieruchomość,
  • darowizna – wartość rynkowa przedmiotu darowizny.